Lịch công tác tuần

Thứ hai(22/4): Chào cờ; học bình thường, học sinh thi giải toán internet Quốc gia

Thứ ba(23/4): Học bình thường

Thứ tư(24/4):Học bình thường

Thứ năm(25/4): Học bình thường

Thứ sáu(26/4): Học bình thường

Thứ bảy(27/4): Họp chuyên môn, thao giảng tổ

Đồng hồ

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tài nguyên dạy học

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Các ý kiến mới nhất

  Hỗ trợ trực tuyến

  • (Array)

  Ảnh ngẫu nhiên

  26052012261.jpg 25052012231.jpg 05092011530.jpg KT1.jpg

  Van bản

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Bài thu hoạch_Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp đảng viên mới

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Hiếu
  Ngày gửi: 11h:43' 24-09-2011
  Dung lượng: 46.0 KB
  Số lượt tải: 187
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI THU HOẠCH
  LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
  CHO ĐẢNG VIÊN MỚI KẾT NẠP – ĐỢT 2/2011
  Câu hỏi: Quan điểm của Đảng ta về CNXH đã được Cương lĩnh năm 2011 bổ sung, phát triển như thế nào so với Cương lĩnh năm 1991?
  Trả lời:
  Từ khi Cương lĩnh năm 1991 ra đời đến nay, tình hình thế giới và trong nước đã có những biến đổi to lớn. Nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra được nhận thức và giải quyết qua các nhiệm kỳ đại hội Đảng, qua các cuộc tổng kết lý luận-thực tiễn. Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã khẳng định: “Qua tổng kết lý luận-thực tiễn 20 năm đổi mới, chúng ta càng thấy giá trị tư tưởng và vai trò chỉ đạo to lớn của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) (năm 1991), đồng thời, càng thấy rõ thêm những vấn đề mới đặt ra cần được giải đáp. Sau Đại hội X, Đảng ta tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và phát triển Cương lĩnh, làm nền tảng chính trị, tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi lên CNXH..
  Việc bổ sung, phát triển Cương lĩnh phải theo tinh thần tiếp tục đổi mới trên cơ sở những quan điểm, tư tưởng, định hướng cơ bản của Cương lĩnh năm 1991; bám sát thực tiễn của đất nước và thời đại; phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, tạo động lực mạnh mẽ để đưa đất nước đi lên. Cương lĩnh (bổ sung và phát triển) phải kế thừa những nội dung Cương lĩnh năm 1991 vẫn còn nguyên giá trị; bổ sung những vấn đề đã được các đại hội, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị (từ khoá VII đến khoá X) kết luận, những nội dung đã rõ, đã chín muồi, được thực tiễn chứng minh là đúng; điều chỉnh những điểm, mà đến nay không còn phù hợp; làm rõ thêm một số mối quan hệ cơ bản, quan trọng, có ý nghĩa chỉ đạo đối với công cuộc xây dựng XHCN của nước ta mà tổng kết 20 năm đổi mới đã làm rõ.
  Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) (Sau đây gọi tắt là Cương lĩnh năm 2011). Cương lĩnh năm 2011 có một số điểm mới đáng chú ý như sau:
  Về đánh giá quá trình cách mạng Việt Nam: Kế thừa đánh giá của Cương lĩnh năm 1991, của các văn kiện đại hội thời kỳ đổi mới, nhất là của Đại hội IX, Cương lĩnh năm 2011 đã đánh giá khái quát quá trình cách mạng Việt Nam trong hơn 80 năm qua; vừa khẳng định những dấu mốc lịch sử quan trọng của cách mạng nước ta do Đảng lãnh đạo, vừa khơi dậy được lòng tự hào dân tộc, không làm ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại hiện nay.
   Về bối cảnh quốc tế. Cương lĩnh năm 2011 kế thừa những nội dung còn giá trị trong Cương lĩnh năm 1991. Điểm mới nhất là nhận định về đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại "là các nước với chế độ xã hội và trình độ phát triển khác nhau cùng tồn tại, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, cạnh tranh gay gắt vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ, phát triển và tiến bộ xã hội dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng sẽ có những bước tiến mới. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới CNXH”2.
  Về mô hình. Cương lĩnh năm 1991 xác định 6 đặc trưng của mô hình xã hội XHCN mà nhân dân ta xây dựng. Kế thừa Văn kiện Đại hội X, so với Cương lĩnh năm 1991, Cương lĩnh năm 2011 có 8 đặc trưng , nhiều hơn 2 đặc trưng so với Cương lĩnh năm 1991 và có một số điểm mới như sau:
  (1) Bổ sung thêm hai đặc trưng: Đặc trưng bao trùm, tổng quát: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và “Có Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo”. Hai đặc trưng này đã được Đại hội X bổ sung, nhưng điểm mới so với Đại hội X là chuyển từ “dân chủ” lên trước từ “công bằng”. Bởi vì, cả về lý luận và thực tiễn đều khẳng định: có dân chủ thì mới có công bằng, văn minh; đồng thời, để nhấn mạnh bản chất của xã hội Việt Nam là xã hội dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
  (2) Kế thừa sự bổ sung, phát triển của Đại hội X về đặc trưng “Do nhân dân làm chủ
   
  Gửi ý kiến